bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 01. 112. 1198 z póź. zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji w tym terminie jest niemożliwe wnioskodawca zostanie poinformowany o powodach opóźnienia oraz nowym terminie przekazania informacji - nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie jest zobowiązana do składnia pisemnego wniosku.
Wnioski w formie pisemnej należy kierować na adres: Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1, 15-762 Białystok lub składać osobiście w Sekretariacie MODM (w godz. od 8.00 - 16.00).

Udostępnienie informacji i materiałów (z wyjątkiem niejawnych i objętych tajemnicą służbową) może nastąpić za zgodą Dyrektora Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji ze względu na niejawność informacji (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę służbową. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna rezygnuje z przysługującego mu prawa.

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku - zgodnie z art. 15. ustawy o dostępie do informacji publicznej - zastrzega sobie prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych.

Wzór wniosku pisemnego o udostępnienie informacji publicznejOpublikował: Bogusław Wilamowski
Publikacja dnia: 13.03.2018
Podpisał: Wiesław Woronowicz
Dokument z dnia: 12.09.2013
Dokument oglądany razy: 4 631