bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku prowadzi doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli i oświatowej kadry kierowniczej m. Białegostoku.

Do zadań statutowych MODM w zakresie doskonalenia nauczycieli należy w szczególności:

  • współpraca z organem sprawującymi nadzór pedagogiczny, organem prowadzącym, innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju edukacji,
  • organizowanie systemu doradztwa przedmiotowo-metodycznego dla nauczycieli,
  • przygotowanie i realizacja programów kształcenia ustawicznego dla nauczycieli doradców metodycznych oraz wspieranie ich działań,
  • przygotowanie i realizacja programów kształcenia ustawicznego dla dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników organu prowadzącego i nadzorującego szkoły i placówki z miasta Białegostoku,
  • organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym konferencji i seminariów dla nauczycieli poszczególnych specjalności oraz typów szkół i placówek,
  • tworzenie i rozwijanie lokalnego systemu informacji pedagogicznej,
  • realizacja innych zadań z zakresu kształcenia ustawicznego nauczycieli zleconych przez organ prowadzący oraz realizacja programów finansowanych ze środków unijnych,
  • diagnozowanie potrzeb nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w zakresie doskonalenia zawodowego.

MODM w Białymstoku realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie. Zadania zaprezentowane powyżej wynikają ze statutu placówki.Opublikował: Bogusław Wilamowski
Publikacja dnia: 17.04.2019
Podpisał: Wiesław Woronowicz
Dokument z dnia: 07.10.2013
Dokument oglądany razy: 4 557